Ρίζα   Ρησα 
 Λέξη στη Βίβλο   ρησα 
 Παραπομπές   
Λουκ. 3:27του ιωαναν του ρησα του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι