Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η δεύτερη ανάκριση από τον Πιλάτο  27:15-15  15:6-8  23:13-17  18:39-39  >> 
Ο εμπαιγμός του Ιησού από τους στρατιώτες  27:27-30  15:16-19      >> 
Η σταύρωση του Ιησού  27:31-32  15:20-21  23:26-27    >> 
Ο θάνατος του Ιησού  27:45-53  15:33-38  23:44-46  19:28-30  >> 
Ο στρατιώτης κεντά την πλευρά του Ιησού        19:31-37  >> 
Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία  27:57-58  15:42-45  23:50-52  19:38-39  >> 
Η σφράγιση και φρούριση του τάφου  27:62-66        >> 
Ο άδειος τάφος    16:2-4  24:1-3  20:1-1  >> 
Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο      24:9-12  20:2-10  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στην Μαρία Μαγδαληνή    16:9-9    20:11-17  >> 
Η αναφορά των φρουρών του τάφου  28:11-15        >> 
Ο Ιησούς προς Εμμαούς    16:12-13  24:13-32    >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές      24:36-43  20:19-25  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στον Θωμά        20:26-31  >> 
Η εμφάνιση του Ιησού στους επτά        21:1-25  >> 
Η μεγάλη αποστολή  28:16-20  16:14-18      >> 
Η ευλογία και η ανάληψη του Ιησού    16:19-20  24:50-53    >> 
  |< <<  9 of 9