Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Το Σάββατο που οι μαθητές έτρωγαν από τα στάχυα  12:1-1  2:23-23  6:1-1    >> 
Η θεραπεία του άνδρα με το ξηρό χέρι  12:9-10  3:1-1  6:6-6    >> 
Η αναχώρηση προς την θάλασσα της Γαλιλαίας και η ακολουθία του πλήθους   12:15-15  3:7-11      >> 
Η αποστολή των δώδεκα μαθητών    3:14-15  6:13-13    >> 
Η επί του όρους ομιλία  5:1-1    6:17-19    >> 
Οι μακαρισμοί  5:2-5    6:20-20    >> 
Η πίστη του εκατόνταρχου και η θεραπεία του δούλου του  8:5-7    7:1-5    >> 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναίν      7:11-17    >> 
Η σχέση του Ιωάννη του βαπτιστή με την βασιλεία  11:2-3    7:18-20    >> 
Η κατάκριση του Χοραζίν και της Βηθσαϊδά  11:20-22    10:13-13    >> 
Η αμαρτωλή γυναίκα και ο Φαρισαίος      7:36-50    >> 
Η αμαρτία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα  12:29-30  3:27-27  11:21-23    >> 
Τα πνευματικά αδέλφια του Ιησού  12:46-50  3:31-35  8:19-21    >> 
Η παραβολή του σποριά  13:3-4  4:3-4  8:5-5    >> 
Η παραβολή των ζιζανίων  13:24-30        >> 
Η παραβολή του σιναπιού  13:31-32  4:30-32  13:18-19    >> 
Κατάπαυση της τρυκιμίας  8:18-23  4:35-36  8:22-22    >> 
Η θεραπεία των δαιμονισμένων  8:28-28  5:1-5  8:26-27    >> 
Η θεραπεία της αιμορροούσης, ανάσταση της κόρης του Ιαείρου  9:18-19  5:21-24  8:40-42    >> 
Η θεραπεία των τριών τυφλών  9:27-34        >> 
  |< <<  3 of 9  >> >|