Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Το κήρυγμα στην συναγωγής της Καπερναούμ    1:22-22  4:32-32    >> 
Η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου  8:14-17  1:29-30  4:38-38    >> 
Η θεραπεία ενός λεπρού  8:2-2  1:40-40  5:12-16    >> 
Η συγχώρηση και η θεραπεία του παραλυτικού  9:2-2  2:3-3  5:18-18    >> 
Η κλήση του Ματθαίου  9:9-9  2:14-14  5:27-27    >> 
Η Ιησούς υπερασπίζεται τους μαθητές του που δεν νηστεύουν  9:14-14  2:18-18  5:33-33    >> 
Το Σάββατο που οι μαθητές έτρωγαν από τα στάχυα  12:1-1  2:23-23  6:1-1    >> 
Η θεραπεία του άνδρα με το ξηρό χέρι  12:9-10  3:1-1  6:6-6    >> 
Η αναχώρηση προς την θάλασσα της Γαλιλαίας και η ακολουθία του πλήθους   12:15-15  3:7-11      >> 
Η αποστολή των δώδεκα μαθητών    3:14-15  6:13-13    >> 
Η επί του όρους ομιλία  5:1-1    6:17-19    >> 
Οι μακαρισμοί  5:2-5    6:20-20    >> 
Η πίστη του εκατόνταρχου και η θεραπεία του δούλου του  8:5-7    7:1-5    >> 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναίν      7:11-17    >> 
Η σχέση του Ιωάννη του βαπτιστή με την βασιλεία  11:2-3    7:18-20    >> 
Η κατάκριση του Χοραζίν και της Βηθσαϊδά  11:20-22    10:13-13    >> 
Η αμαρτωλή γυναίκα και ο Φαρισαίος      7:36-50    >> 
Η αμαρτία ενάντια στο Άγιο Πνεύμα  12:29-30  3:27-27  11:21-23    >> 
Τα πνευματικά αδέλφια του Ιησού  12:46-50  3:31-35  8:19-21    >> 
Η παραβολή του σποριά  13:3-4  4:3-4  8:5-5    >> 
  |< <<  2 of 9  >> >|