Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας γυναίκας  15:21-25  7:24-26      >> 
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων  15:32-32  8:1-3      >> 
Το προζύμι των Φαρισαίων  16:5-5  8:13-14      >> 
Ο Πέτρος, ο Σατανάς  16:22-22  8:32-32      >> 
Ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής  17:10-10  9:11-11      >> 
Η πληρωμή του φόρου στο ναό  17:24-27        >> 
Η απόρριψη του Ιησού από τα αδέφια του        7:2-9  >> 
Η πρόσκληση κατά την γιορτή της σκηνοπηγίας        7:11-31  >> 
Η απόπειρα σύλληψης του Ιησού        7:32-53  >> 
Η μοιχαλίδα γυναίκα        8:3-11  >> 
Εγώ είμαι το φως του κόσμου        8:12-20  >> 
Όπου θα πάω, δεν μπορείς να ρθείς …        8:21-30  >> 
Η σχέση του Ιησού με τον Αβραάμ        8:31-59  >> 
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού        9:1-41  >> 
Ο καλός ποιμένας        10:1-21  >> 
Καλύτερα να χάσεις το χέρι ή το μάτι …  18:8-8  9:43-46      >> 
Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα        10:22-39  >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου        11:1-44  >> 
Η προφητεία του Καιάφα        11:49-52  >> 
Η ερώτηση του φαρισαίου για το διαζύγιο  19:3-3  10:2-3      >> 
  |< <<  2 of 9  >> >|