Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου στην Καπερναούμ        4:46-54  >> 
Η απόρριψη του Ιησού στην Ναζαρέτ      4:16-31    >> 
Το κήρυγμα στην συναγωγής της Καπερναούμ    1:22-22  4:32-32    >> 
Ο Ιησούς θεραπεύει το Σάββατο        5:1-47  >> 
Η αποστολή των δώδεκα μαθητών    3:14-15  6:13-13    >> 
Η αμαρτωλή γυναίκα και ο Φαρισαίος      7:36-50    >> 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναίν      7:11-17    >> 
Ο άρτος της ζωής        6:22-59  >> 
Η απόρριψη του Ιησού από τα αδέφια του        7:2-9  >> 
Η πρόσκληση κατά την γιορτή της σκηνοπηγίας        7:11-31  >> 
Η απόπειρα σύλληψης του Ιησού        7:32-53  >> 
Η μοιχαλίδα γυναίκα        8:3-11  >> 
Εγώ είμαι το φως του κόσμου        8:12-20  >> 
Όπου θα πάω, δεν μπορείς να ρθείς …        8:21-30  >> 
Η σχέση του Ιησού με τον Αβραάμ        8:31-59  >> 
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού        9:1-41  >> 
Ο καλός ποιμένας        10:1-21  >> 
Η επιστροφή των εβδομήκοντα μαθητών      10:1-24    >> 
Ο καλός Σαμαρείτης      10:25-37    >> 
Η ανάσταση του Λαζάρου      10:38-42    >> 
  |< <<  2 of 9  >> >|